กองการก่อสร้าง กรมการทหารช่าง                     กองบัญชาการกรมการทหารช่าง       ค่ายภาณุรังษี   
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จว.ราชบุรี  70000                            ติดต่อ :: constdiv@gmail.com ทบ.53140

 

  

||  กองปลัดบัญชี   ||   กองบริการ  ||   กองวิทยาการ  ||   กองเครื่องช่วยฝึก   ||   กองคลังทหารช่าง   ||   กองการก่อสร้าง   ||   โรงเรียนทหารช่าง ||  ฝ่ายกิจการพิเศษ ||  || รายงานผลงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย ||

 

 

ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย ศทท.กช.
||  ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.    ||   แผนกธุรการ   ||   กองกำลังพล    ||  กองยุทธการ และการข่าว   ||    กองส่งกำลังบำรุง   ||   กองกิจการพลเรือน   ||   แผนกจัดหา   ||
พันเอก สมศักดิ์์ เครือเช้า
พันเอก สมศักดิ์์    เครือเช้า
ผู้อำนวยการกองการก่อสร้าง
  หน้าที่ / ภารกิจ
     
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมทั้งซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการก่อสร้าง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               เอกสารข้อมูลประกอบการดูงานที่เป็นประโยชน์
         
          - เอกสารประกอบการศึกาาดูงานนอกสถานที่ของ กช.    (2.92 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่     (7.78 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างพื้นโพสเทนชั่น    (2.74 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายระบบ SLIPFROM    (7.42 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ    (12.50 Mb.)

 

  แหล่งรวม Download ข้อมูลสำคัญ กกส.กช.    
  ตารางกรมบัญชีกลาง -- 24 ต.ค.57 
12.1 KB
  หัวข้อตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง -- 17 ก.ย.57 
45.7 KB
  ปริมาณงาน ถนน จชต. -- 8 ส.ค.57 
31 KB
  รายงานผลงานประจำสัปดาห์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ปี 57(เพิ่มเติม)คสช. -- 4 ส.ค.57 
539 KB
  เสนอความต้องการงบถนน จชต -- 1 ก.ค.57 
371 KB
  แบบฟอร์มการสำรวจโครงการน้ำ ปี 58 -- 31 ก.ค.57 
11.4 KB
  แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการน้ำ ทบ.ปี57 -- 23 ก.ค.57 
66.3 KB
  โครงการน้ำของ ทภ.ปี 57 (กรมทรัพยากร) -- 26 มิ.ย.57 
26.0 KB
  โครงการน้ำของ ทภ.ปี 57 (กรม ปภ.) -- 26 มิ.ย.57 
36.0 KB
  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้างประจำเดือน (กกส.กช.) -- 16 มิ.ย.57 
27.0 KB
  แนวทางการประมาณราคางานขุดลอกฯ (พ.ค.57) -- 29 พ.ค.57 
456 KB
  แนวทางการประมาณราคางานขุดลอกฯ  
14.3 KB
  ตัวอย่าง แบบฟอร์มงานน้ำ  
31.4 KB
  ตารางที่ 1และ2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฯ  
22.1 KB
  “การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ”โดย ดร.สุรเจตส์  
18.3 MB
  “การวางแนวทางคัดเลือกโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ”โดย ดร.รอยบุญ ์  
9.81 MB
  การสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำง 23-24 เม.ย.57  
5.07 Mb
  ตัวอย่างการนำเสนองานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปี 57  
1.32 Mb
  แหล่งน้ำ 56-57  
2.97 Mb
  ตัวอย่าง ประมาณราคาหนองเลิงเปือย ช.พัน.111(เต็มเล่ม)  
1.06 Mb
  ตัวอย่าง แบบประเมินราคา และรายการคำนวณ งานโครงการพัฒนาแก้มลิง หนองเลิงเปือย 
82.2 Kb
  แบบฟอร์มข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการโดย หน่วย ช. ทภ.1 - 4 
20.7 Kb
  แบบฟอร์มรายงานผลงานประจำวัน ม.ค.57 
324 Kb
  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย
108 Kb
  ตัวอย่างเอกสารและรูปแบบนำเสนองานพัฒนาแหล่งน้ำปี 57
26.2 Mb
  บทเรียนการปฏิบัติงานก่อสร้าง จำนวน 5 หน่วย
127 Mb
  บทเรียนการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลฯ จำนวน 12 หน่วย
355 Mb
  บทเรียนจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลังฯ โดย พัน.ช.คมศ.
43 Mb
  การออกแบบเขื่อนดินและฝายขนาดเล็ก
8.6 Mb.
  การรายงานผลงานก่อสร้างของหน่วย ช.
7.02 Mb
  แบบบันไดโรงนอน
790 Kb
  แนวทางการทำ ppt งานน้ำ 57 + แบบฟอร์มงานน้ำ
9.23 Mb.
  หัวข้อตรวจสอบงานช่างเพื่อให้การดำเนินการเป็นมาตฐาน (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
160.2 Kb.
  บทเรียนจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลังฯ โดย พัน.ช.คมศ.
43 Mb.
 
ปกภาพการปฏิบัติงานโครงการฯ ในรูปแบบ Photoshop  
4.10 Mb.
  หนังสือการตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำฯ
46 Kb.
  ตัวอย่างส่งมอบงานฟื้นฟูแหล่งน้ำของกรมทรัพย์ฯ ปี 56
12.5 Mb.
 
ตัวอย่างรับมอบงาน ปี 56
9.12 Mb.
 
แบบบ่อดักตะกอน  
187 Kb.
  ข้อมูลบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฯ หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
25.7 Mb.
 
หัวข้อตรวจและแนะนำหน่วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
641 Kb.
  แบบประเมินผลการตรวจมาตรฐานงานช่าง พล.ม.3
100 Kb.
  การควบคุมงานก่อสร้าง 1 มี.ค.56
37.2 Mb.
 
แบบฟอร์มผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง และประเมินผลการปฏิบัติของ หน่วย/เหล่า ช.
42.9 Kb.
 
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลาง  13 มี.ค.55
60.6 MB
 
แนวทางการจัดทำประมาณค่าราคาก่อสร้างฯ
65.0 MB
 
3.15 Mb.
 
129 Kb.