พันเอก สมศักดิ์์ เครือเช้า
พันเอก ถาวร   ไชยเดือน
ผู้อำนวยการกองการก่อสร้าง
  หน้าที่ / ภารกิจ
     
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมทั้งซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการก่อสร้าง  เอกสารข้อมูลประกอบการดูงานที่เป็นประโยชน์
         
          - เอกสารประกอบการศึกาาดูงานนอกสถานที่ของ กช.    (2.92 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่     (7.78 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างพื้นโพสเทนชั่น    (2.74 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายระบบ SLIPFROM    (7.42 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ    (12.50 Mb.)

 

  คุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
               - คุณลักษณะเฉพาะ สป.ก่อสร้าง

  แหล่งรวม Download ข้อมูลสำคัญ กกส.กช.    
  factor-f 2559 กรมการทหารช่าง -- 21 ต.ค.59 
225 KB
  ผลการตรวจมาตรฐานการปฎิบัติงานช่าง -- 24 มิ.ย.59 
65.7 KB
  ตารางการรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ-- 21 เม.ย.59 
20.6 KB
  สรุปแผนงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อื่นๆ ปี 59 -- 9 ก.พ.59 
86.5 KB
  ขอให้หน่วยส่งรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2559 -- 25 พ.ย.58 
844 KB
  หมายเลขคุณลักษณะ สป. -- 5 พ.ย.58 
207 MB
  พื้นที่ดำเนินงานร่วม_ทบ.ปี_2558_อุทกพัฒน์ -- 13 ต.ค.58 
108 KB
  การประมาณราคาขุดลอก (สป.3 ราคา 20-30 บาท) ส.ค.58 -- 14 ส.ค.58 
569 KB
  Factor F งานทาง-สะพาน -- 21 ก.ค.58 
192 KB
  ประมาณการงานถนน จชต.ปี 59 -- 21 ก.ค.58 
8.3 MB
  การประมาณราคาการขุดลอก ปี 58-59 -- 13 ก.พ.58 
308 KB
  หัวข้อการตรวจมาตรฐาน งานถนน ปี 58 -- 14 ม.ค.58 
19.7 KB
  แนวทางการประมาณการงานน้ำ (Unit Cost)-- 9 ม.ค.58 
238 KB
  หัวข้อตรวจสอบมาตรฐาน งานทาง -- 4 ธ.ค.57 
14.8 KB
  ตารางกรมบัญชีกลาง -- 24 ต.ค.57 
12.1 KB
  หัวข้อตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง -- 17 ก.ย.57 
45.7 KB
  ปริมาณงาน ถนน จชต. -- 8 ส.ค.57 
31 KB
  รายงานผลงานประจำสัปดาห์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ปี 57(เพิ่มเติม)คสช. -- 4 ส.ค.57 
539 KB
  เสนอความต้องการงบถนน จชต -- 1 ก.ค.57 
371 KB
  แบบฟอร์มการสำรวจโครงการน้ำ ปี 58 -- 31 ก.ค.57 
11.4 KB
  แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการน้ำ ทบ.ปี57 -- 23 ก.ค.57 
66.3 KB
  โครงการน้ำของ ทภ.ปี 57 (กรมทรัพยากร) -- 26 มิ.ย.57 
26.0 KB
  โครงการน้ำของ ทภ.ปี 57 (กรม ปภ.) -- 26 มิ.ย.57 
36.0 KB
  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้างประจำเดือน (กกส.กช.) -- 16 มิ.ย.57 
27.0 KB
  ตัวอย่าง แบบฟอร์มงานน้ำ  
31.4 KB
  ตารางที่ 1และ2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฯ  
22.1 KB
  “การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ”โดย ดร.สุรเจตส์  
18.3 MB
  “การวางแนวทางคัดเลือกโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ”โดย ดร.รอยบุญ ์  
9.81 MB
  การสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำง 23-24 เม.ย.57  
5.07 Mb
  ตัวอย่างการนำเสนองานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปี 57  
1.32 Mb
  แหล่งน้ำ 56-57  
2.97 Mb
  ตัวอย่าง ประมาณราคาหนองเลิงเปือย ช.พัน.111(เต็มเล่ม)  
1.06 Mb
  ตัวอย่าง แบบประเมินราคา และรายการคำนวณ งานโครงการพัฒนาแก้มลิง หนองเลิงเปือย 
82.2 Kb
  แบบฟอร์มข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการโดย หน่วย ช. ทภ.1 - 4 
20.7 Kb
  แบบฟอร์มรายงานผลงานประจำวัน ม.ค.57 
324 Kb
  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย
108 Kb
  ตัวอย่างเอกสารและรูปแบบนำเสนองานพัฒนาแหล่งน้ำปี 57
26.2 Mb
  บทเรียนการปฏิบัติงานก่อสร้าง จำนวน 5 หน่วย
127 Mb
  บทเรียนการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลฯ จำนวน 12 หน่วย
355 Mb
  บทเรียนจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลังฯ โดย พัน.ช.คมศ.
43 Mb
  การออกแบบเขื่อนดินและฝายขนาดเล็ก
8.6 Mb.
  การรายงานผลงานก่อสร้างของหน่วย ช.
7.02 Mb
  แบบบันไดโรงนอน
790 Kb
  แนวทางการทำ ppt งานน้ำ 57 + แบบฟอร์มงานน้ำ
9.23 Mb.
  หัวข้อตรวจสอบงานช่างเพื่อให้การดำเนินการเป็นมาตฐาน (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
160.2 Kb.
  บทเรียนจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลังฯ โดย พัน.ช.คมศ.
43 Mb.
  หนังสือการตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำฯ
46 Kb.
  ตัวอย่างส่งมอบงานฟื้นฟูแหล่งน้ำของกรมทรัพย์ฯ ปี 56
12.5 Mb.
 
ตัวอย่างรับมอบงาน ปี 56
9.12 Mb.
 
แบบบ่อดักตะกอน  
187 Kb.
  ข้อมูลบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฯ หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
25.7 Mb.
 
หัวข้อตรวจและแนะนำหน่วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
641 Kb.
  แบบประเมินผลการตรวจมาตรฐานงานช่าง พล.ม.3
100 Kb.
  การควบคุมงานก่อสร้าง 1 มี.ค.56
37.2 Mb.
  บทเรียนการปฏิบัติงานขุดลอกคลอง ช.พัน.51
37.2 Mb.
 
แบบฟอร์มผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง และประเมินผลการปฏิบัติของ หน่วย/เหล่า ช.
42.9 Kb.
 
แบบฟอร์มข้อมูลโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 2556
37.3 Kb.
 
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลาง  13 มี.ค.55
60.6 MB
 
แนวทางการจัดทำประมาณค่าก่อสร้างฯ
65.0 MB
 
3.15 Mb.
 
0.99 Mb
 
129 Kb.