พ.อ.สมศักดิ์    แสวงศักดิ์
              ผู้อำนวยการกองการก่อสร้าง กรมการทหารช่าง

 ดาวน์โหลดเอกสารหรือแบบฟอร์ม
                 - แบบฟอร์มหัวข้อตรวจสอบมาตรฐานงานแหล่งน้ำ .....NEW!!!

 

 เอกสารดาวโหลดงานก่อสร้าง
         
          - ว.กช.ที่ 151 รายงานผลโครงการ ปี 58-62 แผนแม่บท 20 ปี (1.22 Mb)
                   -
สทนช.002 ทบ. (ปี58-62) แยกกรอก ทภ.1-4 (8.23 Mb)
 ข้อมูลการดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำของ ทบ. ปีงบประมาณ 2557 - 2560   
 เอกสารหัวข้อตรวจสอบมาตรฐาน งานทาง (ม.ค.61)    
 เอกสารข้อมูลประกอบการดูงานที่เป็นป

                   - เอกสารประกอบการศึกาาดูงานนอกสถานที่ของ กช.    (2.92 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่     (7.78 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างพื้นโพสเทนชั่น    (2.74 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายระบบ SLIPFROM    (7.42 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ    (12.50 Mb.)

   
   
   
   
   
   
   
   

:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmas
ter :: จ่าบูน กกส.กช.

 

 

 

 

  

 

 

  หน้าที่ / ภารกิจ
     
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมทั้งซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย