ข้อมูลการดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำของ ทบ. ปีงบประมาณ 2557 - 2560   
 เอกสารหัวข้อตรวจสอบมาตรฐาน งานทาง (ม.ค.61)    
 เอกสารข้อมูลประกอบการดูงานที่เป็นประโยชน์
         
          - เอกสารประกอบการศึกาาดูงานนอกสถานที่ของ กช.    (2.92 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่     (7.78 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างพื้นโพสเทนชั่น    (2.74 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายระบบ SLIPFROM    (7.42 Mb.)
         
          - เอกสารประกอบการบรรยายการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ    (12.50 Mb.)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com

 

 

 

 

  

 

 

พันเอก พิจิตร บุญญสุวรรณ
พันเอก พิจิตร  บุญญสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองการก่อสร้าง

  หน้าที่ / ภารกิจ
     
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมทั้งซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย